Filtres Domèstics i Industrials

Hi ha diversos tipus de malla per a la fabricació de tot tipus de filtres com: Filtres d'extracció de fums (industrials i domèstics), sistemes de refrigeració ambiental, filtratge de fluïds, etc.

Materials

Els més utilitzats són l'alumini i l'acer galvanitzat. Hi ha tipus específics de filtres en els quals s'utilitza l'acer inoxidable.

Formats

Diverses mesures segons petició del client.

Tipus de rombe

Des de DL: 2 mm x DC: 1 mm fins a DL: 40 mm x DC: 20 mm.


Reixes per ventilació industrial

La malla expandida s'utilitza com a protecció en rotors amb aspes giratòries.

La seva estructura "tridimensional" permet orientar el flux d'aire produït pel rotor.

Materials

Acer inoxidable i acer galvanitzat.

Tipus de rombe

Des de: DL: 6 mm x DC: 3 mm fins a DL: 40 mm x DC: 20 mm.

Altres aplicacions

Fabricació de petits electrodomèstics com: Fregidores domèstiques i industrials, aparells rotatius, protecció en cavitats de sortides d'aire.

DL: Diagonal llarga

DC: Diagonal curta

P: Pas mínim (en funció d'E)

E: Gruix

  • Filtres
  • Filtres
  • Filtres
  • Ventilació